Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky a pravidlá

Všeobecné obchodné podmienky 

spoločnosti V-projects, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 4282/33A, 926 01 Sereď

1)            Všeobecné obchodné podmienky poločnosti V-projects, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 4282/33A, 926 01 Sereď, identifikačne číslo 52 000 427, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, vo vložke číslo 43291/T, oddiel Sro, (ďalej len„Predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetovej  stránky www.ovbvalentovicovci.sk, www.kurzfinancnejgramotnosti.sk, www.reverznehypoteky.sk, www.business-education.sk

Kontakty: 

-         valentovicovamaria@ovbmail.eu

-         zákaznícka linka:0904 269 567 

Všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a to: príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Čl. 1 Definície pojmov

 • “Poskytovateľ” je V-projects, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 4282/33A, 926 01 Sereď, identifikačne číslo 52 000 427, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, vo vložke číslo 43291/T, oddiel Sro
 • ”Objednávateľ” je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá zašle Objednávku, prostredníctvom ktorej si elektronicky objedná službu. V objednávke je postačujúce uviesť e-mailový kontakt, meno, priezvisko a adresu na Objednávateľa a príp. telefónne číslo mobilného telefónu.
 • ”Stránka” je webstránka, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ za účelom poskytovania Služieb  www.ovbvalentovicovci.sk, www.kurzfinancnejgramotnosti.sk, www.reverznehypoteky.sk, www.business-education.sk
 • ”Služba” je uskutočnenia tréningu prostredníctvom Stránky alebo zaslanie súborov na e-mail Objednávateľa, ktorý si je oprávnený tieto súbory sám vytlačiť a ľubovoľne s nimi nakladať. Aktuálna ponuka Služieb je uvedená na Stránke a v platnom Cenníku.
 • ”Cena” je cena za Službu, ktorá je uvedená v platnom Cenníku dostupnom na Stránke, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť podľa Platobných podmienok.
 • ”Cenník” je zoznam cien za Služby uverejnený na Stránke. Za cenník sa považuje aj uvedenie cien pri jednotlivých Službách.
 • ”Objednávka” je odoslaný elektronický formulár, zaslanie požiadavky e-mailom, faxom alebo písomne Objednávateľom na kontaktné údaje uverejnené na Stránke, ktorá špecifikuje objednanú Službu. Objednávka je záväzná. E-mailová adresa uvedená v objednávke sa považuje za e-mailovú adresu určenú na komunikáciu s Objednávateľom a na doručovanie.
 • ”Platobné podmienky” sú platobné inštrukcie, lehoty splatnosti a výsledná cena Služby, za ktorých Poskytovateľ poskytne Službu. Na Stránke sú uvedené možné spôsoby platby za Služby, pričom sú to najmä platba prostredníctvom bankového prevodu a služby Global Payments Europe, s.r.o. (GPE).
 • ”Účet” je bankový účet Poskytovateľa 5159146557 vedený v Slovenskej Sporitelni  (IBAN: SK3309000000005159146557, SWIFT: FIOZSKBAXXX) ako aj účet GP Web Pay Poskytovateľa.
 • „Partner“ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je plnoletá a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, a ktorá vyplní formulár so žiadosťou o registráciu prostredníctvom partnerskej platformy.

Čl. 2 Všeobecné upozornenia

 • Služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ prostredníctvom Stránky sú určené výlučne na záujmové a zábavné účely. Služby sú určené na poznanie a rozvoj vlastnej osobnosti Objednávateľa a neslúžia ako diagnostika. Použitie Služieb nenahrádza osobné psychologické ani psychiatrické vyšetrenie.
 • Poskytovateľ nie je psychológ ani psychiater.
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za osobnú reakciu Objednávateľa na akékoľvek poskytnutie Služby.
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie poskytovaných Služieb. Služby sú určené pre zábavu Objednávateľa. Poskytovateľ upozorňuje, že v prípade Služieb zasielaných na e-mail Objednávateľa na účely tlače, takto vytlačený e-mail Poskytovateľa, resp. jeho prílohy nie sú určené pre deti mladšie ako 36 mesiacov a aj pri používaní staršími deťmi je potrebný dohľad rodičov.

Čl. 3 Vznik zmluvného vzťahu

 • K vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a k uzavretiu Zmluvy dochádza elektronicky – na diaľku – odoslaním Objednávky Objednávateľom (offer) a jej prijatím Poskytovateľom elektronickou odpoveďou e-mailom alebo sms správou na mobilné číslo uvedené Objednávateľom. K uzavretiu Zmluvy môže dôjsť aj akceptáciou Objednávky Poskytovateľom a to poskytnutím objednanej Služby.
 • Predmetom Zmluvy je Služba špecifikovaná v Objednávke príp. jej prijatí.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu.
 • Poskytovateľ je oprávnený zaslať v prijatí Objednávky zmeny Objednávky, ktoré vyplynú z povahy veci alebo z právnych predpisov.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Objednávateľ pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi dôsledkom toho, že Objednávateľ zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Objednávateľovi dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Poskytovateľa.

Čl. 4 Platobné podmienky

 • Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 100% Ceny bez odkladu pri zadaní Objednávky na Účet vopred, čiže pred poskytnutím Služby. Poskytovateľ je povinný dodať Službu až po uhradení Ceny. V prípade ak Objednávateľ Cenu neuhradí ani do 3 dní odo dňa zaslania Objednávky platí, že od Zmluvy odstúpil a nežiada dodanie objednanej Služby.
 • Cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na Účet Poskytovateľa.
 • Objednávateľ berie na vedomie, že do dňa uhradenia 100% Ceny nie je Poskytovateľ povinný začať s vybavovaním Objednávky a neplynú žiadne lehoty na vybavenie Objednávky a dodanie Služby.
 • Poskytovateľovi vzniká nárok na úhradu Ceny odvolaním Objednávky Objednávateľom.
 • Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ako pre podstatné porušenie zmluvy v prípade ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek časti Ceny o viac ako 7 dní.
 • Objednávateľ si je oprávnený zvoliť akýkoľvek Poskytovateľom umožňovaný spôsob platby. Spôsoby platby umožňované Poskytovateľom sú zverejnené na Stránke.
 • Poskytovať vystaví a zašle na e-mail uvedený Objednávateľom v objednávke daňový doklad za každú službu, ktorú si Objednávateľ objednal a uhradil. Objednávateľ súhlasí s tým, že zjednodušená elektronická faktúra je zasielaná alebo sprístupnená elektronicky.

Čl. 5 Spracovanie osobných údajov

 • Objednávateľ a Partner dáva súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov Poskytovateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom 428/2002 Z.z., odo dňa registrácie na Stránke na dobu neurčitú v rozsahu všetkých poskytnutých údajov Objednávateľom alebo Partnerom a požadovaných údajov Poskytovateľom.
 • Spracúvanie osobných údajov v rozsahu Objednávky je nevyhnutné na plnenie Zmluvy.
 • Počas poskytovania služby zodpovedá Objednávateľ alebo Partner za aktuálnosť svojich osobných/identifikačných údajov.

Čl. 6 Zodpovednosť za škodu

 • Poskytovateľ v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia jeho povinností predvídal alebo mohol predvídať škodu na strane Objednávateľa alebo na strane Partnera vo výške 0 EUR alebo inej meny, s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase uzatvorenia Zmluvy poznal alebo mal poznať. Vylučuje sa zodpovednosť Poskytovateľa za škodu v súvislosti s poskytnutím Služby podľa Objednávky ako aj za ušlý zisk.
 • V prípade neposkytnutia Služby z dôvodov výlučného zavinenia na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi Cenu.
 • Poskytovateľ vychádza z údajov poskytnutých Objednávateľom a tieto nie je povinný overovať. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za správnosť ním poskytnutých údajov a informácií, v opačnom prípade je povinný uhradiť náklady a škodu Poskytovateľovi, ktoré mu vznikli.
 • Objednávateľ má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od vstúpenia do plateného kurzu, a to elektronickou formou na tento email: valentovicovamaria@ovbmail.eu s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Objednávateľ v lehote 30 dní môže odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Následne objednávateľovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.
 • V prípade, reklamácie je objednávateľ povinný reklamáciu ohlásiť písomne na email: valentovicovamaria@ovbmail.eu prípadne zaslať reklamované veci na adresu : V - projects, s.r.o., M.R. Štefánika 4282/33A, 926 01 Sereď, Slovenská republika. Pri reklamácií je objednávateľ povinný písomne uviesť dôvod reklamácie či už emailom, alebo listom na kontakty uvedené vyššie. Zároveň je objednávateľ povinný uviesť svoju aktuálnu adresu pre doručenie rozhodnutie o výsledku reklamácie. Poskytovateľ následne po doručení reklamácie, túto vybaví a v lehote do 30 dní upovedomí objednávateľa o výsledku písomne na adresu objednávateľa.

Čl. 7 Autorské práva

 • Poskytovateľ je vlastníkom všetkých autorských práv k poskytovaným Službám. Objednávateľ ani Partner nie je oprávnený za žiadnych okolností šíriť akýmkoľvek spôsobom ďalej Poskytovateľom poskytnutú Službu (napr. video, prílohy k e-mailom kde budú kartičky alebo iné obrázky): Takéto neoprávnené používanie a rozmnožovanie sa trestá.

Čl. 8 Osobitné ustanovenia pre Partnerov

 • Obchodné podmienky pre provízny program V Projects upravuje samostatný dokument, ktorý získa partner pred registráciou do provízneho programu.

Čl. 9 Osobitné ustanovenia pre poskytovanie darov

 • Fyzické a právnické osoby sú oprávnené poukazovať Poskytovateľovi finančné dary, pričom využitie takto získaných finančných prostriedkov bude na účely podpory rozvoja projektov v oblasti marketingu. Poskytovateľ bude informovať na Stránke o výške poskytnutých darov a o spôsobe ich využitia.
 • Fyzické a právnické osoby sú oprávnené poukazovať Poskytovateľovi dary, ktorých účel nie je určený.

Čl. 10 Zánik Zmluvy

 • Zmluva zaniká splnením, odstúpením v zmysle obchodných podmienok alebo dohodou zmluvných strán, ktorá obsahuje aj dohodu o vyrovnaní vzájomných nárokov.
 • Zmluva zaniká odstúpením z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto Zmluve zo strany Poskytovateľa.
 • Pre vylúčenie všetkých pochybností sa uvádza, že Poskytovateľ nepredáva tovar.

Čl. 11 Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom prijatia Objednávky Poskytovateľom.
 • Súčasťou zmluvy sú aj Obchodné podmienky v znení platnom k dátumu uzatvorenia Zmluvy.
 • Zmluva sa spravuje právnym poriadkom SR a primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 • V prípade vzniku sporov medzi stranami zo zmluvného vzťahu založeného Stránkou je na ich riešenie príslušný súd Slovenskej republiky.
 • Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 • Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu. využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia
 • Objednávateľ vyhlasuje, že sa pravidelne oboznamuje s informáciami uvádzanými Poskytovateľom na Stránke, najmä s popisom Služieb, Cenníkom a týmito Obchodnými podmienkami, ktoré môže poskytovateľ aktualizovať.
 • Písomnosti zaslané Poskytovateľom Objednávateľovi sa doručujú hlavne e-mailom, taktiež prostredníctvom SMS správy a v prípade ak je nevyhnutné tieto zaslať poštou tak sa použije adresa Objednávateľa uvedená v Objednávke. V prípade zaslania zásielky poštou sa zásielka Poskytovateľa považuje za doručenú uplynutím 10 dní odo dňa jej zaslania, v prípade faxu vytlačením potvrdenia o prijatí faxu a v prípade zasielania zásielky e-mailom odoslaním e-mailu a to bez ohľadu na skutočnosti sa o nej Objednávateľ dozvedel.
 • Tieto Obchodné podmienky boli aktualizované dňa 03.11.2021