Finančná gramotnosť podnikateľa

Finančná gramotnosť podnikateľa

Tisíce ľudí denne rieši, ako založiť účet, akú hypotéku si zvoliť a do akých fondov investovať svoje peniaze. Podnikatelia sú vystavení tejto povinnosti ešte vo väčšom rozsahu ako bežne pracujúci jedinci, hoci to vôbec neznižuje dôležitosť finančnej gramotnosti vo všeobecnosti. Ak sa stanete samoživiteľom, dostanete sa do situácie, kedy je ešte podstatnejšie vedieť, ako pracovať s peniazmi, aby ste si udržali svoje podnikanie a biznis prosperoval. 

Pre podnikateľa je dôležité poznať hodnotu peňazí, vedieť ju vytvárať a zarobiť toľko, koľko potrebuje na všetky výdavky a ciele, ale zároveň mu musia zostať peniaze navyše.

Prioritné sú finančné stránky podnikania, ktoré by mal mať detailne preskúmané. Dôkladne si zrátať svoje zárobky, náklady a mať pod palcom všetky finančné stránky podnikania. V neposlednom rade musí vedieť kde investovať, aké nástroje a vybavenie si zakúpiť, a celkovo byť schopný robiť adekvátne rozhodnutia, ktoré budú znamenať rast v podnikateľskej činnosti.

Čo je finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť je schopnosť porozumieť a efektívne využívať finančné zručnosti. Zahŕňa vedomosti potrebné na prijímanie dôležitých finančných rozhodnutí, ktoré v určitej miere presahujú aj z pracovnej sféry do osobnej. Umožňuje lepšie porozumieť finančným zručnostiam, vrátane osobného finančného manažmentu, rozpočtovania a investovanie, a využívať ich efektívne vo svoj prospech. Pokiaľ sa stanete finančne gramotným, vytvoríte si základ vzťahu k peniazom. 

Znamená to tiež vedieť spravovať a manažovať svoje peniaze zodpovedne. Naučíte sa, ako platiť svoje účty včas, ako si zodpovedne požičiavať a sporiť peniaze, a tiež to, ako sa vzdelávať. Tým, že sa budete venovať finančnej gramotnosti, tak zlepšíte svoje rozhodnutia vo viacerých smeroch.

Finančne gramotnými sa stanete v okamihu, keď dokážete zarobiť toľko, koľko potrebujete na všetky výdavky, ciele, ale zároveň vám zostanú peniaze navyše.

Finančná gramotnosť je osobná zručnosť, z ktorej budete mať úžitok počas celého života, ale nie je vôbec jednoduché osvojiť si ju. S prichádzajúcimi a odchádzajúcimi peniazmi, s dátumami splatnosti a finančnými poplatkami spojenými s faktúrami a účtami, spoločne so zodpovednosťou za prijímanie správnych rozhodnutí o nákupoch a investíciách, môže byť skľučujúce vyznať sa v spletilom svete financií. Správa vlastných peňazí si vyžaduje základné pochopenie osobného rozpočtu a ochotu prijať osobnú zodpovednosť. To znamená aj platenie účtov včas a koniec utápania sa v dlhoch. (1)

Správne manažovať peňazí znamená hlavne nemíňať nad rámec finančných možností. Zdroj: Pexels

Ako manažovať peniaze? 

Správne zaobchádzanie s peniazmi a ich správa je prioritou. Vyžaduje si neustálu pozornosť, sledovanie výdavkov a účtov, a zároveň povinnosti nemíňať nad rámec finančných možností. Chráňte svoje úspory. Ak míňate, postavte sa k tomu zodpovedne. Pokiaľ robíte veľké nákupy a investície, tak nakupujte rozumne. Naučte sa chápať rozdiel medzi dobrým a zlým dlhom. A neustále venujte pozornosť svojmu celkovému portfóliu - zárobkom, úsporám a investíciám. 

Ako byť finančne gramotný? Aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti sú kľúčové

1. Správny výber právnej normy podnikania - živnosť alebo s.r.o

Pri začiatkoch podnikania je dôležitý správny výber právnej normy, samozrejme, je potrebné to riešiť úplne na začiatku ešte pred založením živnosti či s.r.o, ale pokojne sa môže stať, že budete túto otázku riešiť aj počas podnikania. Ale vráťme sa na začiatok tejto témy. Ešte pred samotným začatím podnikania nám vzniká otázka výhodnosti zvolenej právnej normy pre konkrétne potreby jedinca. 

Je výhodné podnikať prostredníctvom s.r.o. alebo živnosti? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože výhodnosť právnej normy sa odvíja od mnohých faktorov, a môže sa tiež meniť počas podnikateľského obdobia. Do úvahy treba brať odhadové výšky príjmov, vízie ohľadom rastu do budúcnosti, zvládnutie administratívnych povinností, čo si musí každý individuálne definovať podľa seba. Ak neviete, ako postupovať, je správne obrátiť sa na daňového poradcu, účtovníka alebo skúsenejšieho podnikateľa. (2)

2. Myslieť na povinnosti podnikateľov 

Z pohľadu administratívnych povinností platí istá výhoda pri živnosti, kedy si v mnohých prípadoch zvládne živnostník viesť daňovú evidenciu či účtovníctvo, uplatniť paušálne výdavky a zostaviť aj daňové priznanie. Samozrejme, vedenie účtovníctva môže zvládať aj konateľ s.r.o, avšak tu je tých povinností viac. Na každej strane vznikajú výhody aj nevýhody, ale vo všeobecnosti platí, že živnosť sa oplatí najmä pri nižších príjmoch, pretože ak dosiahnete obrat 49 790 eur za najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, stanete sa povinním platcom DPH. (3) V zmysle finančnej gramotnosti je správne, aby ste pri vysokých výdavkoch prešli zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, a pokiaľ odhadujete, že vaše výdavky budú pri podnikaní vysoké, automaticky sa rozhodli pre s.r.o.

Okrem rozdielu v zmysle poplatkov, ktoré uhrádzate pri založení jednotlivých foriem podnikania, vznikajú aj rozdiely pri administratívnych povinnostiach. Za každú voľnú živnosť sa aktuálne pre rok 2023 uhrádza 5 €, zatiaľ čo pri založení s.r.o. je poplatok 150 €. (4)

Ak vidíte, že už máte vysoké výdavky pri živnosti je správne a nevyhnutné prejsť včas na s.r.o.


3. Prehľad o platení odvodov

Je zásadné, aby ste ako podnikateľ mali prehľad o platení odvodov a daní. Živnostníkom vzniká povinnosť platenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne vo výške dosiahnutých príjmov, zatiaľ čo spoločník alebo konateľ s.r.o, ktorý si nevypláca žiadnu odmenu za svoju prácu, neplatí žiadne odvody do sociálnej poisťovne. Pri platení zdravotnej poistky existujú aj rôzne možnosti optimalizácie. (5)

Samotná s.r.o nepodlieha odvodovým povinnostiam, ale zmena nastáva, ak má zamestnancov či vypláca odmenu za výkon funkcie konateľa. Ak by konateľovi nebola vyplatená odmena za výkon funkcie ani by nefiguroval vo svojej spoločnosti ako zamestnanec, povinnosti platenia odvodov ako fyzickej osoby sa ho stále týkajú. 

Treba ešte dodať, že živnostníkom prvý rok odpadá povinnosť platenia odvodov sociálnej poisťovne, čo je aktuálne 200,72 eur/mesačne. Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne pre rok 2023 je 84,77 eur/mesačne.

4. Prehľad o platení dane 

Ďalším medzníkom je daň z príjmov, ktorá je u živnostníka a podnikateľa rozdielna. Bližšie si definujeme tieto rozdiely nižšie. 

Pre živnostníkov platí nasledovné. Ak neprekročia obrat 49 790 eur, potom platia zníženú sadzbu z dane, a to 15 %. Ak celkový výnos presiahne danú sumu, uplatňuje sa sadzba dane 19 %, respektíve 25 %. Ak základná sadzba dane z príjmu zo základu dane nepresiahne sumu 41 445,46 eur (vrátane), daň z príjmu je 19 %. 25 % daň z príjmu vzniká pri zvýšenej sadzbe dane z príjmu zo základu dane, ktorý presiahne spomínanú čiastku 41 445,46 eur. 

Živnostník si môže uplatniť: 

  • Nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je pre rok 2023 vo výške 4 922,82 eur.
  • Daňový bonus na dieťa, ktorý je 140 eur mesačne na dieťa do 18 rokov a 50 eur mesačne na dieťa nad 18 rokov.
  • Paušálne výdavky (je možné uplatniť výdavky spojené s podnikaním v preukázateľnej výške), a to je 60 % z maximálnej sumy 20 000 eur ročne.

Povinnosti s.r.o. sú v tomto smere odlišné. Všetky typy spoločností založená na Slovensku platia zníženú 15% alebo štandardnú 21 % daň z príjmu v závislosti výšky výnosov. Ak obrat za zdaňovacie obdobie neprevýšil 49 790 eur, zostáva 15 %. 

S.R.O.:

Povinnosti s.r.o. sú v tomto smere odlišné. Všetky typy spoločností založená na Slovensku platia zníženú 15% alebo štandardnú 21 % daň z príjmu v závislosti výšky výnosov. Ak obrat za zdaňovacie obdobie neprevýšil 49 790 eur, zostáva 15 %. 

Ak spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) vyplatí časť zisku ako dividendu fyzickej osobe, pri vyplácaní podielu na zisku medzi spoločníkmi, potom platí z tejto čiastky daň z dividend, ktorá je 7 %. Pri s.r.o. nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa len v prípade, ak je konateľ zamestnaný. 

5. Investujte do kurzov a vzdelania

Každý jeden samoživiteľ a podnikateľ by mal investovať do vzdelania v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. Môže si tak polepšiť nielen finančne, ale aj osobnostne. V súvislosti s touto témou možno hovoriť o správnom manažmente času (time management), etikete, prezentačných schopnostiach, ktoré majú veľký vplyv na vystupovanie, výkon na pracovisku, celkovú produktivitu a imidž podnikateľa.

K zdrojom patrí kvalitná literatúra, videá, vzdelávacie kurzy aj podcasty. Informácie v tomto zmysle nájdete bezplatne alebo za určitý poplatok. Pri investícii do určitých školení, kurzov a literatúry, nezabudnite myslieť na návratnosť. 

Zoznam odporúčanej literatúry: 

Kniha: Michael E. Gerber - Podnikateľský mýtus Michael Gerber

Podcast: Nerudacast - Pavol Neruda

Podcast: Podnicast s Peťom Chodelkom

Podcast: Mentalita foundera - ZAPO

Youtube video: Lets talk business (Startitup)

Aktívny vs. pasívny príjem 

Byť živnostníkom je síce krok vpred v kruhu pracovníkov, ale stále to znamená pracovať samostatne za seba. Hoci sa s nikým nedelíte o svoj plat ani vám ho nik nevyčleňuje, tak jednoducho povedané, stále robíte sami na seba. Ak chcete túto filozofiu niekedy v budúcnosti zmeniť, možno vás osloví práve téma pasívneho príjmu. Byť nezávislým, mať rovnako schopného zamestnanca ako ste vy sami, a zároveň mať príjem, na ktorom sa nemusíte priamo podieľať je jednoznačne skvelé. Pasívny príjem si môžete vytvoriť tým, že vytvoríte podnikateľskú príležitosť pre niekoho iného, stanete sa s.r.o. a prijmete zamestnancov. (6)

Myšlienka na záver 

Pokiaľ sa začnete vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti, tak s veľkou pravdepodobnosťou si vytvoríte lepší vzťah k peniazom. Je veľká šanca, že dosiahnete lepšie výsledky, čo sa týka manažovanie financií, investícií, výdavkov, úspor a strát. Na túto cestu sa možete vydať sami, ale je úplne v poriadku, ak sa obrátite na skúseného odborníka v tejto oblasti. Informácie tak dostanete z prvej ruky, nemusíte sa báť nedorozumení a hlavne veľkej straty času, čo je pri samoštúdiu bežné.