Rodinná firma

Rodinné podniky sú jedným z nosných pilierov každej ekonomiky a patria medzi tradičných a často aj najvýkonnejších predstaviteľov svetového biznisu. Po stáročia vytvárali, formovali a ovplyvňovali nielen hospodárstvo, ale mali silný vplyv aj na rozvoj sociálnej, politickej, kultúrnej a mnohých ďalších sfér spoločnosti.

Podľa odhadov sa rodinné podniky podieľajú 70 až 90 percentami na výkone svetovej ekonomiky. V porovnaní s inými formami organizácií majú rodinné podniky podstatne väčšiu komplexnosť v rámci vnútorných štruktúr, počnúc vzťahmi medzi jednotlivými členmi rodiny a rozdielmi v mentalite ich členov a generáciami či medzi jednotlivými vlastníkmi, do ktorých navyše často vstupujú aj historické nezhody v rámci rodiny alebo narušené osobné vzťahy medzi jej jednotlivými členmi. Práve táto zložitosť vzťahov výraznou mierou prispieva k zložitejšej komunikácii a náročnejšiemu dosiahnutiu zhody v kľúčových otázkach týkajúcich sa najmä strategického smerovania, hlavných investícií, proporčného rozdelenia zisku, určenia nástupníctva v podniku či zmien na vedúcich a strategických postoch. Z toho dôvodu si rodinné firmy vyžadujú osobitný prístup v rámci partnerstva a spolupráce, ktorý je výrazne odlišný od bežne zaužívaných postupov a zvyklostí. Cesta k úspechu pri tejto spolupráci je nájdenie prieniku medzi špecifikami rodiny, vzťahov a jej záujmov na poli biznisu a vytvorenie blízkeho partnerstva a hlbokej dôvery.

Rodina Valentovičovcov

Mnohé súkromné a rodinné firmy sa z malých tzv. garážových firiem rozrástli na úspešné stredne veľké až veľké podniky a ich vlastníci narazili na míľnik súvisiaci s problémami riadenia takejto veľkej organizácie a na potrebu vytvorenia vlastných vnútorných, presne definovaných a transparentných organizačných štruktúr. Tento proces často zahŕňa vytvorenie nových pozícií a ich citlivú integráciu do existujúcich väzieb v organizácii, obsadenie vytvorených pozícií správnymi manažérmi, prípadne výmenu ľudí na kľúčových postoch a vytvorenie pevnej štruktúry, ktorá korešponduje s vnútornými hodnotami a osobitou firemnou kultúrou. V našej spoločnosti máme skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami s procesom vyhľadávania vrcholových manažérov a vytváraním rôznych modelov organizačných štruktúr „šitých priamo na mieru“ rodinným a privátnym firmám.

Jednou z najnáročnejších výziev, ktorým skôr či neskôr čelí každý rodinný podnik, je generačná výmena. Mnoho majiteľov spoločností si neuvedomuje, aký náročný je proces prechodu firmy z majiteľa na potomka alebo potomkov a to nie len v rámci komplexnosti, ale aj dĺžky trvania. To je aj dôvodom toho, že približne len 30 % rodinných firiem prechádza na druhú generáciu a iba 12 % firiem prejde na tretiu generáciu. Proces plánovania generačnej výmeny a nástupníctva je z pohľadu zakladateľa a vlastníka veľmi emotívna záležitosť a zvyčajne trvá aj niekoľko rokov, preto ho treba začať plánovať v dostatočnom predstihu. Každá generačná výmena zvyčajne ide ruka v ruke so zmenou vlastníckej i organizačnej štruktúry a úpravy celkovej stratégie. OVB Valentovičovci sú skúseným partnerom pri tomto procese, najmä pri preskúmaní talentov v rámci rodiny, ich skúsenosti, pripravenosti, motivácie a potenciálu v porovnaní s inými talentami v rámci firmy aj mimo nej a pomoci vhodným členom nastupujúcej generácie v ďalšom rozvoji a príprave na prebratie do najdôležitejších pozícií v rámci rodinnej firmy. Následne ich sprevádzame počas prvých mesiacov a pomáhame im v čo najúspešnejšej a najrýchlejšej integrácii v nových líderských rolách.

Naše partnerstvo s členmi rodiny sa nekončí pri výbere vhodných kandidátov na vedúce pozície a vytvorení organizačných štruktúr v rodinných firmách. Aj po skončení týchto náročných procesov naďalej podporujeme nástupcov a novú generáciu v integrácii do vrcholových pozícií a v ich ďalšom osobnostnom a profesionálnom rozvoji, aby sme napomohli zabezpečiť kontinuitu v rodinnej firme a jej ďalšie úspešné napredovanie. Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti s podporou integrácie, assessmentom a rozvojom lídrov, ich koučingom a predstavovaním moderných trendov a nástrojov v manažmente.

Rodina kolegov

Všetky zmeny v rámci organizácie, správy a riadenia spoločnosti i procesu nástupníctva a generačnej výmeny v rodinných firmách sú výbornou príležitosťou na prehodnotenie celkovej stratégie spoločnosti a na jej prispôsobenie vnútorným zmenám a novým požiadavkám trhu. Náš tím profesionálov je aj v tomto blízkym partnerom majiteľov a akcionárov rodinných firiem, aby rýchlo a efektívne podporoval úpravu alebo vytvorenie nového strategického smerovania firmy.