Ochrana osobných údajov

Podmienky a pravidlá

 V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás chcem týmto informovať, že získavame, zhromažďujeme a spracúvavame osobné údaje, zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

1.       Správca osobných údajov na stránke e-shopu je firma V projects s.r.o. M.R. Štefánika 4282/33A, 926 01 Sereď, IČO: 52 000 427, DIČ: 21 20 87 18 19, telefónne číslo: 0904269567, e-mail: valentovicovamaria@ovbmail.eu, kontaktná osoba : Mária Valentovičová 

2.       Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo, alebo  nepriamo, najmä odkazom a identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden, či viaceré prvky, ktorú sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu , ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

V-projects s.r.o. získava osobné údaje od osôb, ktoré poskytli dobrovoľne svoje osobné údaje a udelili súhlas na ich spracúvanie ( prostredníctvom webovej stránky, e-mailom, osobitým súhlasom a pod.)

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné  pre plnenie zmluvy.

V-projects s.r.o. získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracovania.

3.       Právny dôvod a účel spracúvania  osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl.6 odst.1 písm. b) GDPR

plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (na základe osobitných zákonov v oblasti účtovníctva a správy daní) – právnym základom spracovania  osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

zasielanie informačných emailov  o akciových ponukách produktov – právnym  základom spracovania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktorú sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ( meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod..) Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu,  alebo ju plniť zo strany správcu. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj súhlas. 

V-projects s.r.o. uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu, alebo do jeho dovolania, podľa toho čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže / skartuje.

  •          Právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
  •          Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
  •          Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
  •          Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
  •          Právo podať námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR
  •          Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
  •          Správca prehlasuje, že prijal opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
  •          Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej forme
  • Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktoré môže V-projects s.r.o. poveriť spracúvaním osobných údajov, tzv. sprostredkovatelia.  Sprostredkovatelia  spracúvajú osobné údaje výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov. Sprostredkovatelia pre V-projects s.r.o. sú  osoby, alebo spoločnosti, ktoré nám poskytujú serverové, alebo IT služby, účtovná firma.

           V-projects s.r.o. neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP.

6.       Práva dotknutej osoby: za podmienok stanovených v GDPR máte

Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne, alebo elektronicky na adresu, alebo e-mail správcu, ktorý je uvedený v týchto podmienkach.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika v prípade, že sa domnievate, že  bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7.       Zabezpečenie osobných údajov

Správca prehlasuje, že  k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018